වාර්ෂික දානමය පිංකම -2016

2016 වසරේ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනි සිටි දරුවන් හට අශිර්වාද කිරිම පිනිස පවත්වන ලද වාර්ෂික දානමය පිංකම හා පිරිත් පිංකම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *