5 ශ්‍රේණිය ශීෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍ර‍ණය – 2016

5 ශ්‍රේණිය ශීෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍ර‍ථිපල ඉහල නැංවිම සදහා පවත්වන ලද ශීෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍ර‍ණය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *