පලමු ශ්‍රේණිය සිසුන් ඇතුලත් කීරිමේ මාහෝත්සවය – 2017

2017 වර්ෂයේ පලමු ශ්‍රේණිය සිසුන් ඇතුලත් කීරිමේ මාහෝත්සවය දකුණු පලාත් අධික්ෂණ මන්ත්‍රී ගරු චම්ලි විතානාච්චි  සහ දකුණු පලාත් සභා මන්ත්‍රි ගරු  ජයන්ත ජයවීර මැතිවරුන්ගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් පවත්වන ලදි