ශිෂ්‍යත්ව කදවුර – 2016

2016 5 වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙනි සිටි දරුවන් වෙන්වෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රායෝගික අත්දැකිම් ලබා දීම සදහා සංවිධානය කරන ලද ශිෂ්‍යත්ව කදවුර.